top of page

Allmänna villkor

KURSER & UTBILDNINGAR

 

1. Tillämpning

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga utbildningar och kurser som tillhandahålls av kurscenter Annias Ask om inget annat skriftligen har avtalats. 

 

2. Utbildningar

Information om aktuella utbildningar och dess kursinnehåll hittar du på vår hemsida https://annialowentun.se/

Fysiska utbildningar genomförs på kurscenter Annias Ask på Torggatan 2 i Falkenberg.

Digitala utbildningar genomförs via Zoom.

3a. Bokning utbildning och kurs

Innan du bokar en plats på  våra utbildningar krävs ett 20 minuters kostnadsfritt ”är du redo?”-samtal. Om du efter samtalet känner dig redo att delta i någon av våra utbildningar, kan du anmäla dig genom att betala anmälningsavgiften på respektive sida. Kort efter att du betalat din anmälningsavgift, skickas en länk för betalning av resterande avgift för din utbildning. Denna länk är giltig i 10 dagar. Observera att anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar. Notera även att alla utbildningar har en anmälningsavgift och att din anmälan är bindande. När vi mottagit den betalda anmälningsavgiften har du säkrat din utbildningsplats. Företagets kurser bokas via kassan på respektive sida och är inte återbetalningsbara.  

 

3b. Bokning behandling

Du bokar din behandlingstid per email eller telefon. När du bokat tid för behandling sänds en faktura per email som betalas senast dagen innan ditt besök. Vid eventuell sjukdom avbokar du ditt besök med minst 24 timmar innan din bokade tid. Efter 24 timmar debiteras fullt pris. Uteblivet besök, sen ankomst eller sen avbokning debiteras.  Hitta till oss

 

Vi samarbetar med Klarna, som erbjuder flera olika betalningsalternativ som du kan välja mellan när du går vidare med ditt köp.

  

​4. Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal (2005:59) har du som privatperson 14 dagars ångerrätt. Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela detta till Kurscenter Annias Ask inom ångerfristen. Du kan också använda dig av Konsumentverkets ångerblankett som du hittar på Konsumentverkets hemsida.

 

Ångerfristen börjar löpa från den dag företaget mottagit betalningen av anmälningsavgiften. Om du avbokar din plats inom ångerfristen behöver du inte betala något. Om du däremot påbörjar en utbildning under ångerfristen accepterar du att ångerrätten är förbrukad och du har inte längre rätt att avboka din plats kostnadsfritt

För företagskunder gäller inte någon ångerrätt.

 

5. Pris och betalningsvillkor

Pris och betalningsvillkor för aktuell utbildning anges på respektive sida. Betalning erläggs mot Klarna i enlighet med valt betalningsalternativ. Utbildningarnas priser består dels av en anmälningsavgift, dels en kursavgift. Företagets kurser betalas via kassa på sidan.

 

Vi samarbetar med Klarna, som erbjuder flera olika betalningsalternativ som du kan välja mellan när du går vidare med ditt köp.

 

I avgiften ingår kursmaterial, och vid fysiska heldagskurser ingår även kaffe och frukt. Resa, kost och logi ingår inte i utbildnings- och kursavgiften utan bokas och betalas av deltagaren.

 

6. Avbokning

Din anmälan är bindande så snart ångerfristen har löpt ut. 

Vid avbokning senast 60 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. 

Vid senare avbokning debiteras hela kursavgiften.

 

Om en deltagare är förhindrad att gå utbildningen på grund av sjukdom erbjuds deltagaren, mot uppvisande av läkarintyg, möjligheten att boka om sig till nästkommande kurstillfälle i mån av plats utan extra kostnad.

 

7. Inställd eller framflyttad utbildning

Antalet platser på varje utbildning är begränsat. Kurscenter Annias Ask förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning vid för få antal deltagare. Vid inställd utbildning återbetalas hela kursavgiften, alternativt erbjuds kunden plats på annan motsvarande utbildning.

 

Kurscenter Annias Ask förbehåller sig också rätten att vid behov till följd av sjukdom eller annat förhinder ändra datum för en planerad kursdag. Om så är fallet fastställs ett nytt datum gemensamt.

 

8. Krav på deltagande

När du anmäler dig till din utbildning så förbinder du dig att delta på samtliga kurstillfällen. Om det finns särskilda skäl kan en deltagare i vissa fall tillåtas delta via länk på enstaka kurstillfällen. 

 

Om du missar mer än enstaka kurstillfällen har Kurscenter Annias Ask rätt att stänga av dig från den aktuella utbildningen. Du ges då möjlighet att istället delta vid kommande utbildningstillfälle. Kursavgiften återbetalas ej.

 

9. Överlåtelse

Kursplatsen är personlig och får inte överlåtas till någon annan.

 

10. Immateriella rättigheter/ licens

Allt innehåll i kurserna är skyddat av upphovsrätt. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av utbildningar och tjänster innehas eller har licensierats av Kurscenter Annias Ask. Kurscenter Annias Ask ger dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att använda sådana rättigheter.

 

Innehåll i utbildningsmaterialet är endast ämnat för betalande deltagare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftligt medgivande från Kurscenter Annias Ask. Digitala utbildningar får inte göras tillgängliga eller visas för tredje part som inte har erlagt kursavgift.

 

Som deltagare vid en yrkesutbildning erhåller du en licens att nyttja varumärket Annias Ask vid marknadsföring av egna tjänster. Under pågående utbildning får varumärket endast användas vid hänvisning till Annias hemsida. Efter slutförd utbildning får deltagarna tillgång till Kurscenter Annias Ask marknadsföringsmaterial och har rätt att nyttja detta tillsammans med egen text för att marknadsföra sina tjänster. All användning av sådant marknadsföringsmaterial ska först godkännas skriftligen av Annia Löwentun.

11. Intyg

Efter slutförd utbildning erhåller du ett intyg om du har varit närvarande under hela utbildningstiden. I vissa utbildningar genomförs ett prov för att verifiera att deltagarna har tillägnat sig kunskaperna som förmedlats och en certifiering utfärdas.

 

12. Fotografering och filmning

Det är tillåtet att fotografera och filma på våra utbildningar. Deltagarnas bilder och filmer får dock endast användas för privat bruk och får inte användas i trycksaker, på internet eller i annat kommersiellt material. Deltagare anses godkänna att bli fotograferade på våra utbildningar om inget annat har kommunicerats.

 

 

13. Ansvarsbegränsning

Du som deltagare är ensamt ansvarig för ditt deltagande på aktuell utbildning. 

 

Kurscenter Annias Ask ansvarar inte för eventuell skada eller ekonomisk förlust som orsakats av att ett utbildningstillfälle ställs in eller ombokas i enlighet med punkt 7 i dessa villkor. 

 

Som deltagare är du ensamt ansvarig för eventuell resa och boende i anslutning till ett utbildningstillfälle. Kurscenter Annias Ask har under inga omständigheter något ansvar för ett missat utbildningstillfälle på grund av inställt eller försenat flyg, tåg eller annat färdmedel. 

 

Kurscenter Annias Ask ansvarar inte heller för tekniska begränsningar vid nyttjandet av digitala utbildningar som är hänförliga till deltagarens datorutrustning, programvara och/eller internetuppkoppling.

 

14. Force Majeure

Om Kurscenter Annias Ask måste ställa in en utbildning eller ändra ett kursupplägg av skäl som vi inte kan kontrollera (”force majeure”) har du inte rätt att få pengarna tillbaka för kursen du anmält dig till. Dessa skäl kan exempelvis vara naturkatastrofer, bränder, strejker, pandemier, allvarlig smittspridning och liknande händelser som inte rimligtvis kunnat förutses. Om vi behöver göra ändringar i kursupplägget kommer vi informera dig om detta, alternativt kommer du få information om när kursen planeras att genomföras nästa gång.

 

15. Behandling av personuppgifter

I samband med att du skickar en bokningsförfrågan kommer vi att samla in och lagra uppgifter om dig. Vi tillser alltid att all behandling av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt och enligt tillämplig lagstiftning.

 

Vi behandlar uppgifterna för att fullfölja våra åtaganden mot dig, för administration, support, fakturering, för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag och annan författning samt för att marknadsföra våra tjänster.

 

Om det behövs för fullgörande av åtaganden gentemot dig, lämnas uppgifterna till våra samarbetspartners. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan tredje part, om inte detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

 

16. Tvist

Uppstår tvist om avtalet mellan dig som deltagare och Kurscenter Annias Ask ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan vi inte enas ska tvisten prövas av allmän domstol med Varbergs tingsrätt som första instans.

© Annias Ask/Annia Löwentun

Namnlös design (15)_edited.png

OBS! FÖR ALLAS TRYGGHET!
Har du varit sjuk behöver du vara symptomfri minst 1 dagar innan du kommer till behandling, kurs eller utbildning.


 

BETALNINGSINFORMATION
Faktura betalas till BG 5026 5024 eller QR-kod
Med reservation för prisändringar.
bottom of page